TELEFON 0799.990.099
CURĂȚARE HOTE 0725.585.951
PROGRAM

Luni - Vineri 9:00 - 18:00

ADRESĂ

Strada Cătănoaia, nr. 33, sector 3, București

SSM (Managementul securității și sănătații în muncă)

SSM (Managementul securității și sănătații în muncă)

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (S.S.M.)
Obiectivul activității de Securitate și Sănătate în Muncă este protejarea vieții, integrității sănătății lucrătorilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă, evitarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională existente la locul de muncă.

Asigurarea conformității cu Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, prin:
– Întocmirea dosarului de control SSM;
– Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, întocmirea planului de prevenire și protecție și a fișelor de risc;
– Asistență lunară SSM: instruiri, consultanță;
– Cercetarea accidentelor de muncă;
– Obținerea autorizației de funcționarea din punct de vedere al SSM;
– Reprezentare în fața organelor de control.

Prin aceste servicii, managementul SSM contribuie semnificativ la crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos, reducând riscurile de accidente și îmbolnăviri profesionale. Această abordare proactivă nu doar că protejează angajații, dar și asigură conformitatea organizației cu legislația în vigoare, evitând astfel posibilele sancțiuni legale și contribuind la o cultură organizațională bazată pe respectarea normelor de siguranță și sănătate în muncă.

Conformitatea cu Legea 319/2006:

Conformitatea cu Legea 319/2006: Aceasta reprezintă baza legală pentru securitatea și sănătatea în muncă în România. Organizațiile sunt obligate să se conformeze acestei legi, care stabilește cerințe detaliate pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos.

Întocmirea Dosarului de Control SSM:

Întocmirea Dosarului de Control SSM: Crearea și menținerea unui dosar complet care include toate documentele și înregistrările necesare pentru a demonstra conformitatea cu reglementările SSM. Acest dosar este esențial în cazul inspecțiilor de la autoritățile de stat.

Întocmirea Dosarului de Control SSM este un proces esențial în cadrul managementului Securității și Sănătății în Muncă (SSM) și se referă la crearea și menținerea unui set comprehensiv de documente care atestă conformitatea unei organizații cu legislația și reglementările în domeniul SSM. Această activitate include mai multe etape cheie:

1. Colectarea și Organizarea Documentelor: Dosarul de control SSM trebuie să includă toate documentele relevante, cum ar fi evaluările de risc, planurile de prevenire și protecție, procedurile de urgență, instruirile efectuate, fișele de risc pentru fiecare post de lucru, înregistrările privind accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și orice alte înregistrări legate de SSM.

2. Actualizarea Permanentă: Dosarul trebuie actualizat constant cu noile documente și informații care apar în urma inspecțiilor, modificărilor legislative sau schimbărilor în cadrul organizației. Aceasta asigură că dosarul reflectă întotdeauna situația curentă și este pregătit pentru eventualele inspecții.

3. Verificarea Conformității Documentelor: Toate documentele incluse în dosar trebuie să fie conforme cu standardele și cerințele legislației în vigoare. Acest lucru presupune o verificare atentă pentru a asigura că informațiile sunt corecte, complete și actualizate.

4. Documentarea Instruirilor și Formărilor: Înregistrarea tuturor sesiunilor de formare și instruire SSM oferite angajaților, inclusiv datele desfășurării, temele abordate, numele participanților și orice materiale de instruire folosite.

5. Evidența Inspectiilor și a Verificărilor: Menținerea unei evidențe a tuturor inspecțiilor și verificărilor efectuate în cadrul organizației, inclusiv rezultatele acestora și orice măsuri de remediere luate.

6. Păstrarea Documentelor Legate de Accidente de Muncă: Înregistrarea detaliată a oricărui accident de muncă, inclusiv descrierea incidentului, măsurile de prim ajutor sau tratament aplicate, rezultatele anchetelor și măsurile preventive luate.

7. Accesibilitate și Securitate: Asigurarea că dosarul de control SSM este păstrat într-un mod sigur, dar accesibil pentru personalul autorizat și pentru inspectori. Aceasta poate include stocarea digitală, precum și păstrarea copiilor fizice în condiții de siguranță.

Prin „Întocmirea Dosarului de Control SSM”, organizațiile pot demonstra un angajament serios față de securitatea și sănătatea angajaților lor și pot asigura conformitatea cu cerințele legale. Acest dosar este esențial nu doar pentru a răspunde la eventualele inspecții de la autoritățile de stat, dar și pentru a avea o viziune clară asupra stării de siguranță și sănătate în muncă din cadrul organizației.

Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională:

Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională: Realizarea unei evaluări sistematice a riscurilor la locul de muncă, pentru a identifica posibilele pericole și pentru a dezvolta strategii eficiente de prevenire și protecție. Aceasta include întocmirea planurilor de prevenire și protecție, precum și a fișelor de risc pentru fiecare post de lucru.

Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională: este un proces critic în cadrul managementului securității și sănătății în muncă (SSM), care implică identificarea și analiza potențialelor pericole la locul de muncă care pot cauza accidente sau îmbolnăviri. Acest proces include mai multe etape cheie:

1. Identificarea Pericolelor: Primul pas este identificarea tuturor posibilelor surse de risc din cadrul organizației. Aceasta include echipamentele, substanțele chimice, procesele de lucru, condițiile de mediu și orice alte elemente care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea sau siguranța angajaților.

2. Analiza Riscurilor: Odată identificate pericolele, următorul pas este analiza riscurilor asociate cu acestea. Aceasta implică evaluarea probabilității ca un anumit pericol să provoace vătămări și determinarea gravității potențiale a acestor vătămări. Scopul este de a înțelege cât de serioase pot fi consecințele și cât de des pot apărea.

3. Evaluarea Persoanelor Afectate: Se analizează cine ar putea fi afectat de aceste riscuri. Acest lucru poate include nu doar angajații direcți, ci și vizitatorii, subcontractorii sau alte părți interesate care ar putea fi prezente în spațiul de lucru.

4. Implementarea Măsurilor de Control: Pe baza analizei efectuate, se dezvoltă și se implementează măsuri de control pentru a reduce sau elimina riscurile. Aceasta poate include modificarea proceselor de lucru, utilizarea echipamentului de protecție personală, formarea și instruirea angajaților și modificarea designului locului de muncă.

5. Întocmirea Planului de Prevenire și Protecție: Se elaborează un plan detaliat care cuprinde toate măsurile de prevenire și protecție adoptate, inclusiv termenele de implementare și persoanele responsabile pentru fiecare acțiune.

6. Documentarea și Înregistrarea: Toate evaluările, măsurile de control și planurile de prevenire și protecție trebuie documentate și înregistrate corespunzător. Aceste documente sunt esențiale pentru audituri și inspecții și ajută la demonstrarea conformității cu reglementările în vigoare.

7. Reevaluare Periodică: Riscurile trebuie reevaluate periodic sau când apar schimbări semnificative în cadrul organizației, cum ar fi introducerea unor noi procese, echipamente sau materiale, sau după un accident de muncă.

Prin Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională, organizațiile pot lua măsuri proactive pentru a proteja angajații și pentru a preveni incidentele la locul de muncă. Aceasta nu numai că contribuie la crearea unui mediu de lucru mai sigur și sănătos, dar ajută și la conformitatea cu legislația și reglementările SSM, reducând astfel riscurile legale și financiare asociate cu accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale.

Acest proces este esențial pentru a asigura că toate riscurile sunt gestionate în mod eficient, ceea ce duce la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și la promovarea unei culturi organizaționale orientate către sănătate și siguranță.

Asistență Lunară SSM:

Asistență Lunară SSM: Oferirea de instruiri regulate și consultanță pentru a asigura că personalul este informat și pregătit să identifice și să gestioneze riscurile. Aceasta poate include sesiuni de formare privind utilizarea corectă a echipamentului de protecție, procedurile de urgență și cele mai bune practici de lucru.

Asistență Lunară SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) este un serviciu continuu oferit de specialiști în domeniul SSM pentru a susține organizațiile în menținerea și îmbunătățirea constantă a standardelor de securitate și sănătate la locul de muncă. Acest serviciu cuprinde o serie de activități regulate, care includ:

1. Instruiri Periodice: Organizarea de sesiuni de instruire lunară pentru angajați, acoperind diverse subiecte legate de SSM. Acestea pot include formare privind utilizarea echipamentului de protecție personală, proceduri de urgență, manipularea corectă a materialelor periculoase, ergonomia locului de muncă și alte teme relevante.

2. Consultanță și Suport: Oferirea de consultanță și suport constant pentru a răspunde la întrebări specifice legate de SSM, a rezolva problemele care apar și a oferi sfaturi privind cele mai bune practici. Acest lucru poate include asistență în interpretarea și aplicarea legislației SSM.

3. Evaluări Regulate ale Riscurilor: Revizuirea și actualizarea evaluărilor de risc pentru a reflecta orice schimbări în procesele de lucru sau în mediul de lucru. Aceasta asigură că toate riscurile sunt identificate și gestionate corespunzător.

4. Verificarea și Actualizarea Documentației SSM: Asigurarea că toate documentele și înregistrările SSM sunt complete, actualizate și conforme cu legislația în vigoare. Acest lucru include actualizarea dosarului de control SSM și a planurilor de prevenire și protecție.

5. Monitorizarea Condițiilor de Lucru: Efectuarea de inspecții periodice la locul de muncă pentru a verifica conformitatea cu standardele de SSM și pentru a identifica orice probleme noi sau potențiale. Aceste inspecții ajută la asigurarea că mediul de lucru rămâne sigur și sănătos pentru angajați.

6. Raportarea și Analiza Tendințelor: Colectarea și analizarea datelor privind incidentele, accidentele sau aproape accidentele și raportarea acestor tendințe conducerii. Aceasta poate include recomandări pentru măsuri de prevenire și îmbunătățire.

7. Actualizarea Planurilor de Urgență: Revizuirea și actualizarea planurilor de urgență, inclusiv procedurile de evacuare și planurile de răspuns la incidente, pentru a asigura că acestea rămân relevante și eficiente.

8. Promovarea Culturii de SSM: Încurajarea unei culturi organizaționale care pune accent pe siguranță și sănătate, inclusiv prin campanii de conștientizare și inițiative care vizează îmbunătățirea continuă a comportamentului legat de SSM.

Prin Asistența Lunară SSM, organizațiile beneficiază de un suport regulat și profesional pentru a-și menține angajații în siguranță și pentru a se asigura că respectă toate cerințele legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Acest serviciu contribuie la reducerea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, îmbunătățește moralul angajaților și eficiența operațională, și ajută la protejarea organizației împotriva posibilelor litigii sau sancțiuni legale.

Cercetarea Accidentelor de Muncă:

Cercetarea Accidentelor de Muncă: În cazul unui accident de muncă, efectuarea unei anchete detaliate pentru a determina cauzele acestuia. Scopul este de a identifica factorii care au contribuit la accident și de a implementa măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente.

Cercetarea Accidentelor de Muncă este un proces esențial în cadrul managementului securității și sănătății în muncă (SSM), care se concentrează pe analiza amănunțită a incidentelor survenite la locul de muncă pentru a determina cauzele acestora și a preveni repetarea lor. Acest proces include următoarele etape:

1. Răspunsul Imediat la Accident: În momentul unui accident, prioritatea este asigurarea siguranței și acordarea primului ajutor victimelor. De asemenea, securizarea zonei accidentului este importantă pentru a păstra scena nealterată pentru investigații ulterioare.

2. Colectarea de Dovezi: Odată ce zona este sigură, se colectează dovezi de la locul accidentului. Aceasta poate include fotografii, mărturii ale martorilor, înregistrări video și orice alte materiale care pot oferi informații despre incident.

3. Analiza Cauzelor: Se efectuează o analiză detaliată a accidentului pentru a identifica factorii care au contribuit la acesta. Aceasta include examinarea condițiilor de lucru, echipamentelor implicate, procedurilor de lucru și comportamentului angajaților la momentul accidentului.

4. Evaluarea Riscurilor Asociate: Se evaluează riscurile asociate cu activitățile și condițiile de lucru care au dus la accident. Scopul este de a înțelege dacă accidentul a fost rezultatul unor riscuri cunoscute, neglijate sau noi.

5. Raportarea Detaliată: Se întocmește un raport detaliat al accidentului, care include descrierea incidentului, constatările analizei, cauzele identificate și recomandările pentru prevenirea accidentelor similare în viitor.

6. Implementarea Măsurilor Corective: Pe baza concluziilor cercetării, se implementează măsuri corective pentru a aborda cauzele accidentului. Aceasta poate include modificări ale echipamentului sau ale mediului de lucru, schimbări în procedurile de lucru, instruire suplimentară pentru angajați și orice alte măsuri necesare pentru a îmbunătăți siguranța.

7. Comunicarea cu Angajații și Părțile Interesate: Informațiile despre accident și măsurile luate în urma acestuia trebuie comunicate clar angajaților și altor părți interesate. Acest lucru ajută la creșterea conștientizării și la promovarea unei culturi de siguranță în rândul personalului.

8. Monitorizarea și Revizuirea Măsurilor Implementate: După implementarea măsurilor corective, este important să se monitorizeze eficacitatea acestora și să se facă ajustări dacă este necesar. Acest lucru asigură că măsurile luate sunt adecvate și contribuie efectiv la prevenirea accidentelor viitoare.

Cercetarea Accidentelor de Muncă este un proces vital pentru înțelegerea cauzelor accidentelor și pentru implementarea de strategii eficiente de prevenire. Acesta nu doar că protejează sănătatea și siguranța angajaților, dar ajută și la reducerea costurilor asociate cu accidentele de muncă și la îmbunătățirea continuă a mediului de lucru. Prin abordarea proactivă și sistematică a acestor incidente, organizațiile pot construi un mediu de lucru mai sigur și pot promova o cultură organizațională orientată către prevenirea accidentelor.

Obținerea Autorizației de Funcționare din Punct de Vedere al SSM:

Obținerea Autorizației de Funcționare din Punct de Vedere al SSM: Asigurarea că organizația îndeplinește toate cerințele necesare pentru a obține autorizația de funcționare din perspectiva securității și sănătății în muncă. Acest proces poate include evaluări ale locului de muncă, verificări ale echipamentelor și a sistemelor de siguranță.

Obținerea Autorizației de Funcționare din Punct de Vedere al SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) este un proces crucial pentru orice organizație care necesită demonstrarea conformității cu standardele și reglementările de securitate și sănătate în muncă. Aceasta implică o serie de pași pentru a asigura că toate aspectele legate de SSM sunt corespunzător gestionate și îndeplinesc criteriile necesare pentru a obține autorizația. Etapele includ:

1. Evaluarea Condițiilor de Lucru: Inițial, se face o evaluare amănunțită a locului de muncă pentru a identifica orice potențiale riscuri de securitate și sănătate. Aceasta include analiza spațiilor de lucru, echipamentelor utilizate, proceselor de lucru și a oricăror substanțe periculoase manipulate.

2. Implementarea Măsurilor de Prevenire și Protecție: Pe baza evaluării, organizația trebuie să implementeze măsuri adecvate pentru a reduce sau elimina riscurile identificate. Aceasta poate include modificări ale proceselor de lucru, investiții în echipamente de protecție, îmbunătățirea condițiilor de lucru și formarea angajaților.

3. Documentarea Procedurilor și Politicilor de SSM: Organizația trebuie să dezvolte și să documenteze proceduri și politici clare legate de SSM, care să fie ușor accesibile și înțelese de către toți angajații.

4. Instruirea și Conștientizarea Angajaților: Toți angajații trebuie să primească instruire adecvată privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv formare specifică legată de riscurile asociate cu rolurile lor.

5. Întocmirea Dosarului de Control SSM: Crearea unui dosar complet care include toate documentele necesare pentru a demonstra conformitatea cu reglementările de SSM. Aceasta include evaluările de risc, planurile de prevenire și protecție, înregistrările de instruire și orice alte documente relevante.

6. Depunerea Cererii pentru Autorizație: Odată ce toate măsurile de mai sus sunt implementate și documentate, organizația poate depune cererea pentru autorizația de funcționare din punct de vedere al SSM la autoritatea competentă.

7. Inspecția de către Autoritățile de Stat: În urma depunerii cererii, este posibil ca autoritățile de stat să efectueze o inspecție la locul de muncă pentru a verifica conformitatea cu cerințele de SSM.

8. Obținerea și Menținerea Autorizației: Dacă organizația îndeplinește toate criteriile, va primi autorizația de funcționare. Această autorizație trebuie menținută prin asigurarea continuă a conformității și prin reevaluări periodice.

Prin „Obținerea Autorizației de Funcționare din Punct de Vedere al SSM”, organizațiile demonstrează angajamentul lor față de crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos. Acest proces nu doar că este o cerință legală, dar contribuie și la reducerea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale, îmbunătățind astfel bunăstarea generală a angajaților și eficiența operațională a organizației.

Reprezentare în Fața Organelor de Control:

Reprezentare în Fața Organelor de Control: În cazul inspecțiilor efectuate de autoritățile de stat sau alte entități externe, oferirea de asistență și reprezentare pentru a asigura că toate procedurile de inspecție sunt gestionate corespunzător. Acest lucru include pregătirea și prezentarea documentației necesare și asistarea în timpul inspecțiilor.

Reprezentarea în Fața Organelor de Control este un aspect crucial în cadrul managementului Securității și Sănătății în Muncă (SSM), implicând interacțiunea directă și gestionarea relațiilor cu autoritățile de reglementare și inspecție. Această responsabilitate include următoarele aspecte:

1. Pregătirea pentru Inspecții: Anticiparea și pregătirea pentru inspecțiile de SSM realizate de autorități. Acest lucru include revizuirea și actualizarea tuturor documentelor relevante de SSM, precum și asigurarea că toate cerințele de conformitate sunt îndeplinite înainte de inspecție.

2. Prezentarea Documentației: În timpul inspecțiilor, reprezentantul desemnat al organizației prezintă toate documentele necesare, cum ar fi evaluările de risc, planurile de prevenire și protecție, înregistrările de instruire, dosarul de control SSM și rapoartele de incident.

3. Comunicarea Eficace cu Inspectorii: Menținerea unei comunicări clare și transparente cu inspectorii, explicând procedurile și măsurile de SSM adoptate de organizație. Este esențial să se răspundă în mod corespunzător la întrebările inspectorilor și să se ofere clarificări ori de câte ori este necesar.

4. Gestionarea Constatărilor și Recomandărilor: În cazul în care în urma inspecției sunt identificate neconformități sau sunt făcute recomandări, organizația trebuie să răspundă printr-un plan de acțiuni corective. Acest plan trebuie să detalieze modul în care organizația intenționează să abordeze și să remedieze orice probleme identificate.

5. Urmărirea și Implementarea Măsurilor Corective: După inspecție, este responsabilitatea organizației să implementeze măsurile corective recomandate și să urmărească progresul acestora, asigurându-se că toate problemele sunt rezolvate într-un mod satisfăcător.

6. Menținerea unui Dialog Continuu: Stabilirea unei relații de lucru pozitive și constructive cu organele de control, menținând un dialog deschis și cooperant pentru a facilita un mediu de lucru sigur și sănătos.

Prin „Reprezentarea în Fața Organelor de Control”, organizațiile demonstrează angajamentul lor față de respectarea reglementărilor de SSM și față de asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru angajați. Această reprezentare este esențială nu doar pentru a răspunde cerințelor legale, dar și pentru a construi o imagine pozitivă și de încredere în fața autorităților și a societății. De asemenea, abordarea proactivă și cooperantă în relația cu organele de control poate facilita identificarea și implementarea îmbunătățirilor continue în practicile de securitate și sănătate în muncă, contribuind la prevenirea accidentelor și la îmbunătățirea generală a condițiilor de lucru.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cine ești (suntem)

Adresa site-ului nostru web este: https://sfs-romania.ro.

Comentarii

 Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

 Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Cookie-uri

 Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Text sugerat: Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Cu cine partajăm datele tale

Text sugerat: Dacă ceri resetarea parolei, adresa ta IP va fi inclusă în emailul pentru resetare.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare. Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ și toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde sunt trimise datele tale

 Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.
Save settings
Cookies settings